PATVIRTINTA:
KŪB AIVA SISTEMA
Gen direktoriaus Roberto Šertvyčio
2018-05-23 d. įsakymu.


Privatumo politika


1. Bendrosios nuostatos


1.1.KŪB AIVA sistema" (toliau - "Bendrovė") gerbia visų savo klientų,  įskaitant Bendrovės svetainės https://www.aiva.lt/  lankytojų, teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat kitomis ryšio priemonėmis užsisakydami ir naudodamiesi   Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis,  Jūs sutinkate su šiomis  Privatumo politikos nuostatomis. Su privatumo politika bet kuriuo metu  susipažinti Svetainėje.
1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ,reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijos- Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos  nurodymų.

Kokios sąvokos naudojamos?

2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį,  kuria remiantis galima nustatyti jo tapatybę  tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma pagal vardą ir 2. pavardę, asmens identifikavimo numerį, elektroninio pašto adresą.
2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija,  kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.5. Duomenų valdytojas – KŪB AIVA sistema pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas registruota adresu Aguonų 6 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2.6. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
2.7. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims  paslaugas bei teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas


KŪB AIVA SISTEMA vadovaujasi  šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
3.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais veiksmais , duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai , klientų pageidavimu duomenys atnaujinami ir saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė, visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. Bendrovėje vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apimanti personalo, informacijos, vidaus tinklų, techninių įrenginių apsaugą, naudojama programinė įranga atnaujinama, aprūpinta ugniasienėmis ir antivirusinėmis programomis, vykdomas informacinių sistemų ir duomenų bazių vartotojų teisių ribojimas ir kontrolė.
3.2. Bendrovė siūlo savo sukurtus produktus ir paslaugas (pvz. autorinę programų priežiūrą). Duomenys kurie renkami apie asmenis priklauso nuo jų  užsakomų ar naudojamų produktų bei to, kokią informaciją jie pateikia Bendrovei užsakydami  produktus ar paslaugas, registruodamiesi ir (arba) siųsdami užklausas apie mūsų teikiamas paslaugas interneto Svetainėje, elektroniniu  paštu, skambindami įmonės kontaktiniais telefonais. Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė,  adresas, el. pašto adresas, telefono nr., IP adresas  renkami produktų pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymui ir vykdymui, Jūsų  užsakytų paslaugų  apdorojimui ir vykdymui, gedimų  nustatymui  bei šalinimui, problemų   susijusių  su Jūsų užsakytų paslaugų teikimu sprendimui,  priminimų siuntimui, finansinių  dokumentų  PVM sąskaitų - faktūrų, sąskaitų  išankstiniam apmokėjimui, su užsakymais susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, priminimų apie paslaugų apmokėjimus siuntimui, skolų išieškojimui, skundų bei pretenzijų dėl paslaugų teikimo nagrinėjimui ir sprendimui, Jūsų atsiliepimų apie teikiamus produktus priėmimui, įvairių techninių pranešimų,  atnaujinimų siuntimui bei  kitų  sutartinių  įsipareigojimų vykdymui.


4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims


Bendrovė  turi teisę perduoti Jūsų duomenis trečiosioms šalims- duomenų tvarkytojams, kurios teikia mums paslaugas, atlieka darbus - serverių, kompiuterių priežiūrą bendrovės vardu, programų autorinę priežiūrą. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti duomenis tik tiek, kiek numatyta sutartinių įsipareigojimų įvykdymui. Sudarytos sutartys su  serverių paslaugų teikėjais, kurie taiko duomenų apsaugos standartus, turi sertifikuotas duomenų  šifravimo sistemas, taiko technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinama nuolatinį bei nepertraukiamą  jų veikimą, daro atsargines duomenų kopijas kurios  saugomos debesies serveryje.
Bendrovė  taip pat turi teikti  Jūsų duomenis atsakydami į teismo ar valstybės institucijų  prašymus ta apimtimi kuri būtina siekiant vykdyti galiojančius teisės aktus bei teismo nutartis.


5.Asmens duomenų  pakeitimas ir atnaujinimas


Klientai turi teisę bet kada keisti ar atnaujinti informaciją raštu arba kreipiantis telefonu internetinėje svetainėje arba sutartyje nurodytais kontaktais, reikalauti ištrinti duomenis.
Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.


6. Klientų teisės


6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą elektroniniu paštu robert@aiva.lt  arba gavę prašymą  paštu adresu Aguonų g. 6 Vilnius bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, jeigu  Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
Jūs taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/


7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?


7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi  Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.
7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.
7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.


8. Slapukų naudojimas


8.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei kad galėtume pateikti Jums visavertes paslaugas ir naudingus pasiūlymus, įrašome informaciją(slapukus. angl.coocies). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs turite teisę nesutikti kad būtų įrašoma ir naudojama informacija („slapukai“) Jūsų kompiuteryje, tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos Jums gali būti neprieinamos.


9. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos.


Bendrovė turi teisę iš dalies ar visiškai keisti privatumo sąlygas apie tai pranešant interneto svetainėje. Tolimesnis naudojimasis paslaugomis reiškia kad šių taisyklių laikymąsi, Visi nesutarimai sprendžiami derybų būdu.


Ši privatumo politika galioja nuo 2018 gegužės 24 dienos
Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:
KŪB Aiva sistema, įmonės kodas 120124533, adresas Aguonų g. 6, Vilnius,
tel. +370 5 212 3258 elektroniniu paštu  robert@aiva.lt

 

 

 

 
LinkedIn -->
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt